Kitab Puasa - Terjemahan Matan Abi Syuja'

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang fikih puasa, berikut ini kami sampaikan terjemahan Matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih ringkas madzhab Syafi'i. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik-Nya kepada kita untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan syariat-Nya.
Berkata Syaikh Abu Syuja' asy-Syafi'i rahimahullah:
Kitab Puasa
[Syarat Wajib Puasa]
Syarat wajib puasa itu ada tiga:
1.     Islam
2.     Baligh dan berakal
3.     Mampu berpuasa

[Kewajiban dalam Berpuasa]
Kewajiban (fardhu) dalam berpuasa itu ada empat:
1.     Niat
2.     Menahan diri dari makan dan minum
3.     Menahan diri dari jima' (bersetubuh)
4.     Tidak melakukan muntah dengan sengaja

[Pembatal Puasa]
Perkara yang membatalkan puasa ada sepuluh:
1.     Memasukkan sesuatu ke perut dengan sengaja
2.     Memasukkan sesuatu ke kepala dengan sengaja
3.     Memasukkan sesuatu ke salah satu dari dua lubang (qubul dan dubur)
4.     Muntah dengan sengaja
5.     Bersetubuh di kemaluan dengan sengaja
6.     Keluar air mani karena bermesraan (mubasyarah)
7.     Haidh
8.     Nifas
9.     Gila
10.  Murtad

[Sunnah-sunnah dalam Berpuasa]
Perkara yang disunnahkan dalam berpuasa ada tiga:
1.     Menyegerakan berbuka
2.     Mengakhirkan sahur
3.     Menjauhi ucapan yang kotor/keji (seperti ghibah, mencela, dan lain-lain)

[Hari-hari yang Dilarang Berpuasa]
Diharamkan berpuasa pada lima hari: Dua hari raya (idul fithr & idul adha) dan tiga hari tasyriq (11,12, dan13 Dzulhijjah).
Dimakruhkan berpuasa pada hari syak (satu atau dua hari sebelum Ramadhan), kecuali jika bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa.

[Keringanan, Qadha, dan Kafarat berpuasa]
1.     Orang yang bersetubuh di kemaluan di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, maka wajib atasnya mengganti (qadha) puasa dan membayar kafarat, yaitu membebaskan seorang budak yang mu’min. Jika tidak ada, maka dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka cukup dengan memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing mendapat satu mud (kira-kira 600 gram).
2.     Orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa ramadhan, maka digantikan puasanya dengan memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya, masing-masing satu mud. (lihat at-Tadzhiib fii Adillati Matnil Ghaayah wat Taqriib hal. 105)
3.     Orang yang sudah lanjut usia jika sulit baginya untuk berpuasa, maka ia memberi makan orang maskin sebanyak satu mud untuk setiap hari yang ditinggalkan.
4.     Orang yang hamil dan menyusui jika mereka mengkhawatirkan dirinya sendiri dan kandungan atau bayi mereka, diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Namun, diwajibkan mengganti (qadha) puasa. Jika mereka hanya mengkhawatirkan kandungan atau bayinya saja, mereka boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti (qadha) puasa dan membayar kafarat untuk setiap harinya satu mud. Satu mud adalah 1 1/3 rithl Iraq.
5.     Orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, namun wajib bagi mereka mengganti (qadha) puasa.

[Hukum-hukum I’tikaf]
I’tikaf merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat I’tikaf ada dua:
1.     Niat
2.     Berdiam diri (tinggal) di masjid
Orang yang sedang melakukan i’tikaf nadzar, tidak diperbolehkan keluar dari masjid, kecuali untuk memenuhi hajat manusiawi atau adanya udzur, seperti haidh atau sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk tinggal di masjid.
I’tikaf batal dengan sebab bersetubuh.” selesai perkataan beliau rahimahullah.

Marji' utama:  at-Tadzhiib fii Adillati Matnil Ghaayah wat Taqriib karya DR. Musthafa al-Bugho

Posting Komentar