Catatan Prasetyo Abu Kaab

About Us

Nama : Prasetyo
Kunyah : Abu Kaab
TTL : Surakarta, 3 Juni 1985

Riwayat pendidikan umum
1991 - 1997 : SD Muhammadiyah 5, Surakarta
1997 - 2000 : SMP Muhammadiyah 2, Surakarta
2000 - 2003 : SMU N 1, Surakarta
2003 - 2008 : Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Komputer, Lulus Juni 2008

Riwayat pendidikan agama
2006 - 2008 : Ma'had Ilmi Jogjakarta, Lulus Juni 2008
2008 - 2010 : Ma'had Aly Imam Syafi'i Jember, Transfer ke STDI 2010
2010 - 2016 : STDI Imam Syafi'i Jember
2016 - 2019 : Tamkiin Muhimmaatil 'Ilm
2019 - 2020 : Markaz Ibnu Qudamah
2020 - (sekarang) : Majaalis Tafaasiir Qur-aaniyyah, Markaz Imam Qolun, IUM

Guru Kami
- 2006 - 2008
Ustadz M Abduh Tuasikal, Ustadz M Saifudin Hakim, Ustadz Boris Tanesia, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Said Abu Ukasyah, Ustadz Abu Isa 'Abdullah bin Sallam, Ustadz Abu Sa'ad M Nur Huda, Ustadz Marwan, Ustadz Ari Wahyudi, Ustadz Afifi Abdul Wadud
- 2008 - 2015
Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz Ali Musri, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Nurkholis bin Kurdian, Ustadz Noor Ihsan Silviantoro, Ustadz Muhsan, Ustadz Muhammad Yassir, Ustadz Suhuf Subhan, Ustadz Jamal, Ustadz Muhammad Hafidz, Ustadz Anas Burhanuddin, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Abdullah Zein, Ustadz Musyaffa', Ustadz Aspri Rahmat, Ustadz Aiman Abul Afnaan, Syaikh Abdurrazzaaq bin 'Abdul Muhsin al Badr, Syaikh 'Abdul Karim al Jazaairiy
- 2015 - 2018
Syaikh Sholih bin Abdillaah bin Hamad al-'Ushoimiy, Ustadz Sufyan Basweidan, Ustadz Dzulqornain, Masyaayaikh Dauroh Makassar 2016 - 2018
- 2018 - 2020
Syaikh Sholih al-'Ushoimiy, Syaikh Labib Najib al-'Adniy, Ustadz Sufyan Basweidan, Ustadz Jauhari, Ustadz Joko Abu Aisyah, Ustadz Muhammad Abdul Matiin, Ustadz Rikrik Auliaurrahman
- 2020 - (sekarang)
Syaikh Sholih al-'Ushoimiy, Syaikh Malik al-Muhammadiy, Syaikh Abu Abdirrahman Syadiy al-Qibth, Ustadz Abu Hibban, Syaikh Hasan al-Mishriy

Kitab-kitab Utama yang Pernah Dipelajari (dirosah dg tatap muka)
 • Dalam bidang Tafsir
  • al Fatihah - al Anfaal (kuliah - Ustadz Suhuf, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Aspri, Ustadz Syafiq)
  • Tafsir al-Fatihah wa Qishaarul Mufashshal (Syaikh 'Ushoimiy)
 • Ulumul Quran
  • Mandhuumah Tafsiir liz-Zamzamiy (Syaikh Muhammad Munqidz)
  • Muqoddimah Fii 'Uluumil Quran libni Taimiyyah (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Ushuul fit Tafsiir (Ustadz Aris)
  • Diroosaat fil 'Uluumil Quran (kuliah - Ustadz Muhsan)
 • Aqidah
  • Khudz 'Aqiidatak (Ustadz Aris)
  • 'Aqiidah 'Abdil Ghoniy al-Maqdisiy (Ustadz Ali M.)
  • 'Aqidah Thahawiyah (Ustadz Abu Isa (Mukhtashor), Ustadz Ali (Syarh Ibnu 'Abdil 'Izz - 80% akhir))
  • 'Aqidah Wasithiyah (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Lum'atul I'tiqad (Ustadz Muhammad Nur Ihsan)
  • Mu'taqad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah I (Ustadz Ali)
  • al-Mukhtashor fii 'Aqiidati Ahlis Sunnah fil Qadar (Ustadz Muhammad Nur Ihsan)
  • Raf'ul Malaam 'an A-immatil A'laam (Ustadz M Nur Ihsan)
 • Tauhid
  • Nawaaqidhul Islaam (Ustadz Abdullah Roy)
  • Tsalatsatul Ushul wa Adillatuhaa (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Ali, Ustadz Said)
  • Kitabut Tauhid (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Abu Isa)
  • Qowa'idul Arba' (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Fadhlul Islam (Syaikh 'Ushoimiy, Syaikh 'Abdul Hadiy)
  • Kasyfusy Syubuhaat (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan B.)
  • Tajriidut Tauhiid (Syaikh Abdurrazzaaq)
 • Hadis
  • Shahid Bukhori, dan Shahih Muslim (dirosah - Ustadz Noor Ihsan)
  • Sunan Abi Dawud, Nasaa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi (kuliah - Ustadz Abdullah Zein)
  • Syamaa-il Muhammadiyah (Ustadz Bisri, Syaikh 'Ashim al-Quryutiy)
  • Arba'iin Nawawiyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan)
  • 'Umdatul Ahkaam (Syaikh Labiib, Syaikh Muhammad al-Jadhiy)
  • Kitabul Fitan min Sunan Abi Dawud (Syaikh Washiyullah al-'Abbas)
  • Kitabul I'tishom wa Kitabut Tauhid min Shahih Bukhoriy (Syaikh Washiyullah 'Abbas)
  • Bahjatul Quluubil Abraar (Ustadz Aris)
 • Fiqh
  • Fawaaid Mardhiyyah Syarh Mukhtashor Lathiif (Syaik Labiib)
  • Matn Abi Syujaa' (Syaikh Labiib)
  • Manhajus Salikin (Ustadz Dzulqarnain, Ustadz Aris (sebagian besar), Syaikh 'Utsmaan as-Saalimiy (sebagian kitaabul buyuu'))
  • Muqoddimah Fiqhiyah Sughro (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Bidayatul Mujtahid (kuliah : Ustadz Arifin, Ustadz Yassir, Ustadz Muhsan)
  • Ta'liiqaatul Mardhiyyah (kuliah - Ustadz Jamal, Ustadz Yassir)
  • Mukhtashor Shifat Shalat Nabi (Ustadz Aris)
  • Shifat Wudhu Nabi (Ustadz Aris)
  • Shifat Shoum Nabi (Ustadz Aris)
  • Mukhtashor Aadaab Safar wa Ahkaamih (Ustadz Aris)
 • Ilmu Hadis
  • al-Muskhtashor fii Mushtholahi Ahlil Atsar (Syaikh Ali ar-Razihiy)
  • Tadribur Rawi (kuliah - Ustadz Nurkholis, Ustadz Sa'id Yai)
  • Mandhumah Baiquniyah (Syaikh  Riyadh Diyaab, Ustadz Nurkholis)
  • Nukhbatul Fikar (Syaih 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan, Ustadz Sa'id Yai)
  • Dhowabit fil Jarh wat Ta'dil dan Mukhtashor Ilm Hadis (Syaikh Ali Ahmad Hasan ar-Razihiy)
 • Ushul Fiqh dan Qowa'id-nya
  • Sullamul Wushuul (Syaikh Labiib N.)
  • Raudhotun Naadhir (dirosah - Ustadz Jamal, Ustadz Arifin, Ustadz Yassir)
  • al-Ushul min 'Ilm Ushul (Ustadz Aris)
  • al-Waraqaat (Syaikh 'Ushoimiy, Syaikh 'Abdul Hadiy)
  • Taqriibul Wushuul libnil Juzay (Ustadz Noor Ihsan)
  • al-Qowaa'id wadh Dhawaabidh Fiqhiyyah (kuliah - Ustadz Arifin)
  • Mandhuumah Qowaa'id Fiqhiyyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Abu Sa'ad)
  • Maqooshidusy Syarii'ah min Nadhm Muwaafaqaat (Ustadz Dzulqornain (dauroh, kitab belum selesai))
  • Miftaahul Wushuul lit Tilmisaaniy (Syaikh Muhammad al-Jadhiy)
 • Lughoh
  • Muqoddimah al-Aajurroomiyyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Nurkholis)
  • Syarh Alfiyyah Libni 'Aqiil (kuliah - Nahwu, Ustadz Nurkholis; Shorf, Ustadz Noor Ihsan)
  • Duruus Balaaghoh (Syaikh Ahmad Syamlan)
  • Balaaghoh Muyassarah (Ustadz Nurkholis)
  • Muyassar (Ustadz Abduh)
  • Tashiil (Ustadz dr. Hakim)
  • Mukhtaaraat (Ustadz Didik, Ustadz Boris) 
  • Mulakhkhosh (Ustadz Boris)
 • Adab
  • al-Aadaabul 'Asyarah (Syaikh Sholih 'Ushoimiy)
  • Ta'dhiimul 'Ilmi (Syaikh Sholih 'Ushoimiy)
  • al-Adabul 'Usyroh (Syaikh Bamusa)
  • Kitabul 'Ilm Syaikh 'Utsaimin (Ustadz Aris)
 • Tajwid al-Quran
  • Metode Syafi'i (Ustadz Aiman)
  • Metode Ummi (Ustadz Wahyudin dkk)
  • Tuhfatul Athfaal (Syaikh 'Abdul Karim, Ustadz Farabi, Ustadz Kholil)
  • Muqodiimah Jazariyyah (Ustadz Syamsul Huda)
  • Nadzmul Muwadhdhohah (Ustadz Arief Wardhani)

Ijazah (sanad) Khusus
 • Al-Quran
  • Riwayat Hafsh (Qiroah Imam 'Ashim | qiroah bin nadzor) jalur Syathibiyyah
  • Riwayat Hafsh (Qiroah Imam 'Ashim | qiroah bin nadzor) jalur Thoyyibah
  • Riwayat Syu'bah (Imam 'Ashim | munaawabah) jalur Syathibiyyah
  • Qiroah Imam Ibnu Katsir al-Makkiy (Riyawat al-Bazziy dan Riwayat Qunbul | munaawabah) jalur Syathibiyyah
  • Qiroah Imam Abu 'Amr al-Bashriy (Riwayat ad-Duuriy dan Riwayat as-Suusiy munaawabah) jalur Syathibiyyah
  • Riwayat Qolun (Qiroah Imam Nafi' | munaawabah | ke-35) jalur Syathibiyyah
  • Surat al-Faatihah dari Ustadz Syamsul Huda
  • Musalsal bi qul a'udzubillahi minasy sayithonir rojim
  • Surat al-Kautsar (hadis musalsal)
  • Surat ash-Shaff (hadis musalsal) dari Syaikh 'Ushoimiy
 • Ilmu Quran
  • Mandhuumatut Tafsiir (k) liz-Zamzamiy
  • al-Itqaan fii 'Uluumil Quran lish-Suyuthiy dari (f) Syaikh Kholil al-Kilariy dan Syaikh Qosim Bahr
  • Mandzumah Nasikh wa Mansukh lish-Suyuthiy (k) Syaikh Walid al-Manisiy
  • al-Arba'uun fii Fadhoil Quran lil Mullaa al-Qooriy (f) dan seluruh karya beliau, dari Syaikh 'Abdul 'Aziiz asy-Syahawiy 
  • Fadhoil Quran lin Nasaa-iy dari (f) Syaikh Nayif Munir Faris
  • al-Arba'uun al-Quraniyyah li Ahmad 'Abdurrazzaaq al-'Anqoriy dari (f) Penyusun
  • Tafsir
   • Tafsiirul Faatihah wa Qishooril Mufashshol dari (k) Penulis 
   • Tafsiir Jalalain dari (i) Syaikh Malik al-Muhammadiy
   • Taisiir Kariimir Rahmaan libni Si'diy dari (f) Syaikh Malik
   • Tuhfatul Ariib li Abil Hayyan al-Andalusiy dari (f) Syaikh Malik
   • Kalimaatul Quraan lil Hasanain Makhluuf dari (f) Syaikh Malik
  • Ushul / Ilmu Tafsir
   • Fathur Rahiim libni Si'diy, dari Abu Umar al-Mishriy
   • Muqoddimah fii Ushuulit Tafsiir libni Taimiyyah dan Khulaashoh-nya dari (k) Syaikh al-'Ushoimiy
  • Tajwid / Qiroah
   • al-Muwadhdhohah fii Ba'dhi Tanbiihaat fil Faatihah dari (k) Penulis
   • Muqoddimah Jazariyyah (rd) dari Ustadz Syamsul Huda
   • Syarh Muqoddimah Jazariyyah li Zakariya al-Anshoriy dari (k) Syaikh Malik al-Muhammadiy
   • Tuhfatul Athfaal dari (rd) Ustadz Kolil Nur
   • ar-Ri'aayah li Tajwiidil Qirooah wa Tahqiiq lafdzit Tilaawah dari (f) Syaikh Malik al-Muhammadiy
   • at-Tahdiid fil Itqoon wat Tajwiid dari (f) Syaikh Malik al-Muhammadiy
   • Taufiiq waahidil Muta'aal Syarh Tuhfah al-Athfaal dari (f) Penulis
   • Salsabil Syafi (k)dan Risalah Qoshr Munfashil (k) li Utsman bin Murod 
   • Matn Syathibiyyah (Hirzul Amaani wa Wajhut Tahaaniy) (k)
   • Mandzuumah (Nuuniyyah) As-Shakhaawiyyah (k)
   • Nadzm Hidaayah Shibyaan (k)
   • al-Mufiid fii 'Ilmi Tajwiid  lith Thiibiy (k)
   • Thoyyibatun Nasyr  lil Jazariy (f)
   • Farhatus Sa'iid lit Taufiq Dhomroh : Tuhfatul Athfaal (f), Muqoddimah Jazariyyah (k), Roiyyah Khoqoniy (k), Nuuniyyah Sakhowiy (k), Salsabiil Syaafiy (k) dari Penyusun
  • Adab Hamalatul Quran
   • at-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran lin Nawawiy (k)
   • Akhlaak Hamalatil Quran lil Aajurriydari Abu Umar al-Mishriy
 • Hadis
  • Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Sunan / Musnad ad-Darimiy dari (i) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim
  • Muwaththo' Imam Malik dari (i) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim
  • Musnad Imam Ahmad dari (f 1/16/2021 M) Syaikh Ahmad al-Jauhariy dan (i) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim 
  • Musalsal bil Awwaliyyah (Syaikh al-'Ushoimiy, Abdul Hakiim Aniis, Qosim Bahr, dll)
  • Musalsal bil Mahabbah (Syaikh al-'Ushoimiy, Abdul Hakiim Aniis, Qosim Bahr, dll)
 • Ilmu Hadis 
  • al-Arba'iin an-Nawawiyyah (k), dari Syaikh al-'Ushoimiy, Ustadz Sufyan
  • 'Umdah (fii) Ahkaam dari (k) Syaikh Muhammad al-Jadhiy, (k) Syaikh Labiib, (i) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim
  • Buluughul Maraam dari (f) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim
  • asy-Syamailul Muhammadiyah, dari (i) Syaikh 'Ashim Qaryutiy, (k) Ustadz Bisri
  • Nukhbatul Fikar dari (k) Syaikh 'Ushoimiy, (k) Ustadz Sufyan
  • Mandhuumah Baiquuniyyah (k) dan dari (i 16/3/1442) Syaikh Ahmad al-Jauhariy
  • ar-Rutbah fii Nadhmin Nukhbah (k)
  • Tadzkirah li Ibn al-Mulaqqin (k)
  • Alfiyah Al-Iraqi (f)
  • Manzhumah Thuhfah ath-Thuraf (k)
  • al-Hidaayah fii 'Ilmir Riwaayah (f)
  • al-Muharrar fil Hadiits (f)
  • Mandzuumah fii Anwaa' 'Uluumil Hadiits (k)
  • Kholqu Af'aalil 'Ibaad (f)
  • al-Adabul Mufrod dari (f 1/30/2021 M) Syaikh Ahmad al-Jauhariy dan (f 1/30/2021 M) Syaikh Ahmad Thoha
 • Fikih
  • FIKIH SYAFI'I
   • Sanad Fiqh Syafi'i
   • Musalsal bisy Syaafi'iyyah
   • Safinatun Najah dari (i 1/30/2021) Syaikh Ahmad al-Jauhariy, dan (k)
   • al-Mukhtashorul Lathiif  dari (k) Syaikh Labiib
   • Muqoddimah Hadhromiyyah (k)
   • Mukhtashor Abi Syuja' dari (k) Syaikh Labiib, dan (i) Syaikh Syadiy
   • al-Yaaquutun Nafiis (k)
   • Nihaayatut Tadriib fii Nadzm Ghooyatut Taqriib dari (i 10/2/1442) Syaikh Ahmad al-Jauhariy
   • Fathul Qoriibil Mujiib dari (i) Syaikh Syadiy dan (f)
   • Nadzm Zubad  (k) 
   • Qurratul 'Ain (f) 
  • FIKIH HAMBALI
   • Muqoddimah Fiqhiyyah Sughro dari (k) Penulis
   • Nadhmul Bayyin fii Fiqh Muta'ayyin dari (i) Penulis
   • Bidaayatul 'Aabid  (f)
   • Akhshar Al-Mukhatsharaat  (f) 
   • Zaadul Mustaqni' dari (f) Syaikh 'Abdul Muhsin al-Qasim
   • Manhajus Saalikiin dari (f) Syaikh Malik
   • Taisiir Rabbil 'Aalamiin Syarh Manhajis Salikiin dari (f) penulis
   • 'Umdatul Fiqh libni Qudamah dari (f) Syaikh Taufiq Umar
   • al-Kaafiy libni Qudamah dari (f) Syaikh Taufiq Umar
   • al-Muharrar li Abil Barokaat Ibn Taimiyah dari (f) Syaikh Taufiq Umar
   • Syarhul 'Umdah libni Taimiyah dari (f) Syaikh Taufiq Umar
   • al-Furuu' libni Muflih dari (f) Syaikh Taufiq Umar
  • Ilmu Fikih ( Ushul - Qowai'id - dll )
   • al-Waraqaat lil Juwainiy dari (k) Syaikh al-'Ushoimiy
   • Minhul Fa''aali fii Nadhmi Waraqaat Abil Ma'aali dari (k) Syaikh al-'Ushoimiy
   • Tashiilut Thuruqoot dari (f) Syaikh Ahmad Jauhariy
   • Mandhuumah Qowaa'id Fiqhiyyah libni Si'diy dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
   • Miftaahul Wushuul fii Binaail Furuu' 'alal Ushuul lit Tilmisaaniy dari (k) Syaikh Muhammad al-Jadhiy
   • Al-Ushul min 'Ilmil Ushul libni 'Utsaimin (f)
   • ad-Durorul Qudaimiyyah lil Qudaimiy (k) dari Penulis
   • Jawahid 'Adniyyah Syarhud Duroril Qudaimiyyah li Labiib (f) dari Penulis
   • Radd 'alaa Man Yattabi'u Ghoiri Madzaahib Arba'ah (f)
 • Aqidah / Tauhid :
  • Nawaaqidhul Islaam, dan Mandzuuumah-nya (k)
  • al-Waajibaat lil Qor'awiy (f)
  • Risaalah al-'Ubuudiyyah libni Taimiyyah (i)
  • Tsalaatsatul Ushuul wa Adillatuhaa dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
  • Fadhlul Islaam dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
  • Kitaabut Tauhiid  dari (k)Syaikh 'Ushoimiy
  • Kasyfusy Syubuhaat dari (k) Syaikh 'Ushoimiy, (f) Ustadz Sufyan
  • Masaail Jahiliyyah (k)
  • al-Ushuul as-Sittah (k)
  • 'Aqiidah Wasithiyyah libni Taimiyyah dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
  • Qowaa'id Arba' dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
  • Lum'atul I'tiqaad (k)
  • Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah (k)
  • Aqidah Saffariniyyah (ad-Durrotul Mudhiyyah fii 'Aqdi Ahlil Firqatin Naajiyah) (k)
  • Syarhus Sunnah lil Imam Muzani (k)
  • Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad (f)
  • Ushul As-Sunnah lil Humaidi (k)
  • Haiyyah li Ibni Abi Daud (f)
  • Mandzuumah Sullam Wushuul ilaa Mabaahits 'Ilmil Ushuul fii Tauhiidillaahi wat Tibaa'ir Rosuul (k)
  • Tajriidut Tauhiidil Mufiid  (f) lil Maqriziy
  • Tathhiiriul I'tiqaad (f) lish Shan'aaniy
  • Mandzuumah Laamiyyah (k) libni Taimiyyah
  • Shariih Sunnah (k)
  • Aqidah Ashabil Hadis (k) 
 • Lain-lain 
  • Muqoddimah al-Aajurroomiyyah dari (k) Syaikh 'Ushoimiy
  • Nadzmul Aajurruumiyyah lil Muzzammiriy (k)
  • Qathrun Nada (k)
  • Nazhm Al-Ajurrumiyyah lil Amriti (k)
  • Alfiyah Ibn Malik (k)
  • Mandhuumah Jauhar Maknuun (k)
  • Mulhatul I'raab (k)
  • al-I'raab min Qowaa'idil I'raab (k)
  • Ta'dhiimul 'Ilm dan Khulaashoh-nya dari (k) Penulis
  • al-Aadaabul 'Asyarah dari (k) Penulis
  • Bahjatuth Thulab fii Aadaabith Tholab dari (k) Penulis
  • Mandzuumah Syubroowiyyah (k)
  • Mutammimah al-Ajurimiyah (k)
  • Urjuuzah Mi-iyyah dari (i 16/3/1442) Syaikh Ahmad al-Jauhariy
  • Sirah Nabi wa Ashbihil 'Asyarah lil Hafidz 'Abdil Ghoniy al-Maqdisiy (k)
  • Mutun Tholabil 'Ilm 0 - 4 dari (f) Penyusun
  • Mudd (Ahli Madinah) dari Ustadz Rikrik
Ijaazah Umum
 • الشيخ أ. عَاصم القريوطي
 • الشيخ د. عَبْدُ المُحْسِنِ بن مُحَمَّدِ القَاسِم 
 • الشيخ أ. وليد بن إدريس المنيسي
 • الشيخ توفيق بن إبراهيم ضمرة
 • الشيخ أحمد الجوهري
 • الشيخ الغلبان 
 • الشيخ قاسم البحر 
 • الشيخ عماد سكر
 • الشيخ محمد أبو بكر الحبشي
 • الشيخ د. سعيد صالح زعيمه 
 • الشيخ وهيب التيمي
 • الشيخ د. عقيل المقطري
 • الشيخ خليل الكلاري
 • الشيخ عبدالعزيز الشهاوي
 • الشيخ عبدالرحمن رفعت 
 • الشيخ عبدالجبار القرعاوي 
 • الشيخ  عبدالمجيدالهواري 
 • الشيخ محمد السمطي المصري. 
 • الشيخ سليمان الإدريسي 
 • الشيخ أبو بجاد محمد الشرقاوي 
 • الشيخ نايف منير نايف فارس
 • Ustadz Rikrik Auliaurrahman
Riwayat pekerjaan
2010 - 2013 : Jr. Web Developer di keeper_prancis
2013 - ...      : Freelance Web Developer

Skill :
- Social Networking (Elgg, Oxwall)
- CMS (Joomla, Wordpress)
- eCommerce (Magento, CubeCart)
- Js Framework (ExtJs)
- Mobile (Sencha Touch)

External profile :
- id.linkedin.com/in/prasetyo

0 komentar:

Posting Komentar