Biografi Prasetyo Abu Kaab

Nama : Prasetyo
Kunyah : Abu Kaab
TTL : Surakarta, 3 Juni 1985

Riwayat pendidikan umum
1991 - 1997 : SD Muhammadiyah 5, Surakarta
1997 - 2000 : SMP Muhammadiyah 2, Surakarta
2000 - 2003 : SMU N 1, Surakarta
2003 - 2008 : Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Komputer, Lulus Juni 2008

Riwayat pendidikan agama
2006 - 2008 : Ma'had Ilmi Jogjakarta, Lulus Juni 2008
2008 - 2010 : Ma'had Aly Imam Syafi'i Jember, Transfer ke STDI 2010
2010 - 2016 : STDI Imam Syafi'i Jember
2016 - ...      : Tamkiin Muhimmaatil 'Ilm

Guru Kami
- 2006 - 2008
Ustadz M Abduh Tuasikal, Ustadz M Saifudin Hakim, Ustadz Boris Tanesia, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Said Abu Ukasyah, Ustadz Abu Isa 'Abdullah bin Sallam, Ustadz Abu Sa'ad M Nur Huda, Ustadz Marwan, Ustadz Ari Wahyudi, Ustadz Afifi Abdul Wadud
- 2008 - 2015
Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz Ali Musri, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Nurkholis bin Kurdian, Ustadz Noor Ihsan Silviantoro, Ustadz Muhsan, Ustadz Jamal, Ustadz Hafidz, Ustadz Anas Burhanuddin, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Abdullah Zein, Ustadz Musyaffa', Ustadz Aspri Rahmat, Ustadz Aiman Abul Afnaan, Syaikh Abdurrazzaaq al Badr, Syaikh 'Abdul Karim al Jazaairiy
- 2015 - 2018 
Syaikh Sholih bin Abdillaah bin Hamad al-'Ushoimiy, Ustadz Sufyan Basweidan, Ustadz Dzulqornain, Masyaayaikh Dauroh Makassar 2016 - 2018
- 2018 - ...
Syaikh Sholih bin Abdillaah bin Hamad al-'Ushoimiy, Syaikh Labib Najib al-'Adniy, Ustadz Sufyan Basweidan, Ustadz Jauhariy, Syaikh Muhammad Sa-ud al-Jadhiy

Kitab-kitab Utama yang Pernah Dipelajari (secara tatap muka, bukan majelis samaa' saja)
 • Dalam bidang Tafsir
  • al Fatihah - al Anfaal (dirosah - Ustadz Suhuf, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Aspri, Ustadz Syafiq)
  • Tafsir al-Fatihah wa Qishaarul Mufashshal (Syaikh 'Ushoimiy)
 • Ulumul Quran
  • Mandhuumah Tafsiir liz-Zamzamiy (Syaikh Muhammad Munqidz)
  • Muqoddimah Fii 'Uluumil Quran libni Taimiyyah (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Ushuul fit Tafsiir (Ustadz Aris)
  • Diroosaat fil 'Uluumil Quran (dirosah - Ustadz Muhsan)
 • Aqidah
  • Khudz 'Aqiidatak (Ustadz Aris)
  • 'Aqiidah 'Abdul Ghoniy al-Maqdisiy (Ustadz Ali M.)
  • 'Aqidah Thahawiyah (Ustadz Abu Isa (Mukhtashor), Ustadz Ali (Syarh Ibnu 'Abdil 'Izz - 80% akhir))
  • 'Aqidah Wasithiyah (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Lum'atul I'tiqad (Ustadz Muhammad Nur Ihsan)
  • Mu'taqad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah I (Ustadz Ali)
  • al-Mukhtashor fii 'Aqiidati Ahlis Sunnah fil Qadar (Ustadz Muhammad Nur Ihsan)
  • Raf'ul Malaam 'an A-immatil A'laam (Ustadz M Nur Ihsan)
 • Tauhid
  • Nawaaqidhul Islaam (Ustadz Abdullah Roy)
  • Tsalatsatul Ushul wa Adillatuhaa (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Ali, Ustadz Said)
  • Kitabut Tauhid (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Abu Isa)
  • Qowa'idul Arba' (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Fadhlul Islam (Syaikh 'Ushoimiy, Syaikh 'Abdul Hadiy)
  • Kasyfusy Syubuhaat (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan B.)
  • Tajriidut Tauhiid (Syaikh Abdurrazzaaq)
 • Hadis
  • Shahid Bukhori, dan Shahid Muslim (dirosah - Ustadz Noor Ihsan)
  • Sunan Abi Dawud, Nasaa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi (dirosah - Ustadz Abdullah Zein)
  • Syamaa-il Muhammadiyah (Ustadz Bisri, Syaikh 'Ashim al-Quryutiy)
  • Arba'iin Nawawiyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan)
  • 'Umdatul Ahkaam (Syaikh Labiib, Syaikh Muhammad al-Jadhiy)
  • Kitabul Fitan min Sunan Abi Dawud (Syaikh Washiyullah al-'Abbas)
  • Kitabul I'tishom wa Kitabut Tauhid min Shahih Bukhoriy (Syaikh Washiyullah 'Abbas)
  • Bahjatul Quluubil Abraar (Ustadz Aris)
 • Fiqh
  • Fawaaid Mardhiyyah Syarh Mukhtashor Lathiif (Syaik Labiib)
  • Matn Abi Syujaa' (Syaikh Labiib)
  • Manhajus Salikin (Ustadz Dzulqarnain, Ustadz Aris (sebagian besar), Syaikh 'Utsmaan as-Saalimiy (sebagian kitaabul buyuu'))
  • Muqoddimah Fiqhiyah Sughro (Syaikh 'Ushoimiy)
  • Bidayatul Mujtahid (dirosah : Ustadz Arifin, Ustadz Yassir, Ustadz Muhsan)
  • Ta'liiqaatul Mardhiyyah (dirasah - Ustadz Jamal, Ustadz Yassir)
  • Mukhtashor Shifat Shalat Nabi (Ustadz Aris)
  • Shifat Wudhu Nabi (Ustadz Aris)
  • Shifat Shoum Nabi (Ustadz Aris)
  • Mukhtashor Aadaab Safar wa Ahkaamih (Ustadz Aris)
 • Ilmu Hadis
  • al-Muskhtashor fii Mushtholahi Ahlil Atsar (Syaikh Ali ar-Razihiy)
  • Tadribur Rawi (dirasah - Ustadz Nurkholis, Ustadz Sa'id Yai)
  • Mandhumah Baiquniyah (Syaikh  Riyadh Diyaab, Ustadz Nurkholis)
  • Nukhbatul Fikar (Syaih 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan, Ustadz Sa'id Yai)
  • Dhowabit fil Jarh wat Ta'dil dan Mukhtashor Ilm Hadis (Syaikh Ali Ahmad Hasan ar-Razihiy)
 • Ushul Fiqh dan Qowa'id-nya
  • Sullamul Wushuul (Syaikh Labiib N.)
  • Raudhotun Naadhir (dirosah - Ustadz Jamal, Ustadz Arifin, Ustadz Yassir)
  • Ushul min 'Ilm Ushul (Ustadz Aris)
  • al-Waraqaat (Syaikh 'Ushoimiy, Syaikh 'Abdul Hadiy)
  • Taqriibul Wushuul libnil Juzay (Ustadz Noor Ihsan)
  • al-Qowaa'id wadh Dhawaabidh Fiqhiyyah (dirasah - Ustadz Arifin)
  • Mandhuumah Qowaa'id Fiqhiyyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Abu Sa'ad)
  • Maqooshidusy Syarii'ah (Ustadz Dzulqornain (dauroh, kitab belum selesai))
  • Miftaahul Wushuul lit Tilmisaaniy (Syaikh Muhammad al-Jadhiy)
 • Lughoh
  • Muqoddimah al-Aajurroomiyyah (Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Nurkholis)
  • Syarh Alfiyyah Libni 'Aqiil (Dirosah - Nahwu, Ustadz Nurkholis; Shorf, Ustadz Noor Ihsan)
  • Duruus Balaaghoh (Syaikh Ahmad Syamlan)
  • Balaaghoh Muyassarah (Ustadz Nurkholis)
  • Muyassar (Ustadz Abduh)
  • Tashiil (Ustadz dr. Hakim)
  • Mukhtaaraat (Ustadz Didik, Ustadz Boris) 
  • Mulakhkhosh (Ustadz Boris)
 • Adab
  • al-Aadaabul 'Asyarah (Syaikh Sholih 'Ushoimiy)
  • Ta'dhiimul 'Ilmi (Syaikh Sholih 'Ushoimiy)
  • al-Adabul 'Usyroh (Syaikh Bamusa)
  • Kitabul 'Ilm Syaikh 'Utsaimin (Ustadz Aris)
 • Tajwid al-Quran
  • Metode Syafi'i (Ustadz Aiman)
  • Metode Ummi (Ustadz Wahyudin dkk)
  • Tuhfatul Athfaal (Syaikh 'Abdul Karim, Ustadz Farabi)
  • Muqodiimah Jazariyyah (Ustadz Syamsul Huda)
  • Nadmul Muwadhdhohah (Ustadz Arief Wardhani)

Ijazah (sanad) Khusus
 • Al-Quran dan 'Ulumul Quran
  • Surat al-Faatihah dari Ustadz Syamsul Huda
  • Surat ash-Shaff (hadis musalsal)
  • al-Muwadhdhohah fii Ba'dhi Tanbiihaat fil Faatihah, dari Penulis
  • Mandhuumatut Tafsiir liz-Zamzamiy
  • Tafsiirul Faatihah wa Qishooril Mufashshol, dari Penulis
  • Muqoddimah fii Ushuulit Tafsiir libni Taimiyyah dan Khulaashoh-nya, dari Syaikh al-'Ushoimiy
  • Muqoddimah Jazariyyah dari Ustadz Syamsul Huda
  • Tuhfatul Athfaal dari Ustadz Kolil Nur
 • Hadis dan Mustholahul Hadis
  • Musalsal bil Awwaliyyah (2)
  • al-Arba'iin an-Nawawiyyah, dari Syaikh al-'Ushoimiy, Ustadz Sufyan
  • 'Umdah (fii) Ahkaam, dari Syaikh Muhammad al-Jadhiy, Syaikh Labiib
  • asy-Syamailul Muhammadiyah, dari Syaikh 'Ashim Quryuthiy, Ustadz Bisri
  • Nukhbatul Fikar, dari Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan
  • ar-Rutbah fii Nadhmin Nukhbah
 • Fikih dan Ilmu-ilmu pendukungnya
  • al-Mukhtashorul Lathiif (fiqh syafi'i), dari Syaikh Labiib
  • Matn Abi Syuja' (fiqh syafi'i), dari Syaikh Labiib
  • Nadhmul Bayyin fii Fiqh Muta'ayyin (fiqh hambali), dari Penulis
  • Muqoddimah Fiqhiyyah Sughro (fiqh hambali), dari Penulis
  • al-Waraqaat lil Juwainiy, dari Syaikh al-'Ushoimiy
  • Minhul Fa''aali fii Nadhmi Waraqaat Abil Ma'aali
  • Mandhuumah Qowaa'id Fiqhiyyah libni Si'diy, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Miftaahul Wushuul fii Binaail Furuu' 'alal Ushuul lit Tilmisaaniy, dari Syaikh Muhammad al-Jadhiy
 • Aqidah / Tauhid :
  • Nawaaqidhul Islaam
  • Tsalaatsatul Ushuul wa Adillatuhaa, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Fadhlul Islaam, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Kitaabut Tauhiid, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Kasyfusy Syubuhaat, dari Syaikh 'Ushoimiy, Ustadz Sufyan
  • 'Aqiidah Wasithiyyah libni Taimiyyah, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Qowaa'id Arba', dari Syaikh 'Ushoimiy
 • Lain-lain 
  • Muqoddimah al-Aajurroomiyyah, dari Syaikh 'Ushoimiy
  • Nadhmul Aajurroomiyyah
  • Ta'dhiimul 'Ilm dan Khulaashoh-nya, dari Penulis
  • al-Aadaabul 'Asyarah, dari Penulis
  • Bahjatuth Thulab fii Aadaabith Tholab, dari Penulis
Ijaazah Umum
 • Syaikh 'Ashim al-Quryuthiy
 • Syaikh Muhammad Abu Bakr al-Habsyi
 • Syaikh Qasim bin Ibrohim al-Bahr
 • Ustadz Rikrik

Riwayat pekerjaan
2010 - 2013 : Jr. Web Developer di keeper_prancis
2013 - ...      : Freelance Web Developer

Skill :
- Social Networking (Elgg, Oxwall)
- CMS (Joomla, Wordpress)
- eCommerce (Magento, CubeCart)
- Js Framework (ExtJs)
- Mobile (Sencha Touch)

External profile :
- id.linkedin.com/in/prasetyo

Posting Komentar